Производство

Солените базени Сечовље и Струњан се единствените во овој дел на Јадранот каде што сѐ уште се произведува солта и каде што традиционалната процедура на производството опстојала до денешен ден.

Денес, економската улога на базените е подложна на природниот конзерватор и културните улоги: произведената сол е деликатес за гастрономите; зачувувањето на обичаите и навиките поврзани со солените базени е помогнато со издигнувањето на свесноста за културното наследство; областа на солените базени е засолниште за некои ретки растенија и животни и во исто време е резерва на човековата еколошки скапоцена животна средина и сеќавање на некогаш богатото медитеранско културно наследство и тековно исчезнувачкиот пејсаж.

Солта се произведува во солени базени кои вклучуваат базени за испарување и кристализација. Морската вода оди од базените за испарување кон оние за кристализација помогнато од гравитацијата или со помош на пумпи. Во Фонтаниг за оваа процедура се користеле тркала кои се придвижувале со помош на ветер, додека пак во Лера Австријците ја употребиле модерната процедура со пумпи уште пред еден век.

Базените за кристализација зафаќаат една петина од сите базени. Во нив се произведува солта откако солената вода ќе допатува од базените за испарување каде што тој процес постепено се одвива. Солта се култивира на дното на солените полиња, таканаречени петола (слој дебел 2цм кој се состои од алги, минерали и гипс), посебен тип на биоседимент кој ја спречува морската кал да се измеша со солта.

Во текот на правењето сол се користат традиционални алати. Произведената сол се собира со дрвен алат на едно место за целосно да се исцеди водата. Потоа, сувата сол се собира рачно, се превезува со мали вагони и се складира во посебни складишта.